Önümler

 • Sidneý kagyz çap nusgalary omöriteleşdirilen gaplama kagyzy aç-açan kagyz

  Sidneý kagyz çap nusgalary omöriteleşdirilen gaplama kagyzy aç-açan kagyz

  Sidneý kagyzy materialy agaçdan ýasalan kagyzdan ýasalýar.Kagyzyň berkligi, pulpa üstü aç-açan we aç-açan dokumasy bar.Gowy çap edilip bilinýän, baý çap gatlaklary, düşnükli nagyşlar, tekiz ýüz, nepis ussatlyk we açyk çap reňkleri bar.Kagyz ýumşak we ýeňil, eplemek we kesmek aňsat, çyglylygy dikeltmek aňsat däl.Ylmy siňdiriş gatnaşygy kabul edilýär we kagyzyň berkligini ýokarlandyrmak üçin aýratyn süýümler ýakyndan birleşdirilýär.Dykyzlygy birmeňzeş, içki süýüm gurluşy deň paýlanýar, üstü inçe we tekiz we el rahat duýulýar.Gowy gaplama täsiri müşderileriň köpüsiniň önüm isleglerini kanagatlandyryp biler, gaplaýyş kagyzynyň umumy estetikasyny, gowy fiziki güýjüni we birmeňzeş ýagtylyk geçirişini gowulandyryp biler.Çekmekden gorkma, ussat ussatlyk, ýitip gitmek aňsat däl, ulanmak aňsat, zaýalanmak we garramak aňsat däl, deformasiýa aňsat däl, güýçli we döwmek aňsat däl.Sidneý kagyzynyň üýtgeşikligi, ony “weýran etmek” häsiýetine eýe edýär.Hamyr ýuwlandan soň, kagyz tebigy ýagdaýda gaty bir duýgy döredýär, ýöne göze görnüp duran, ýöne agyr däl.Buketlerde we sowgat gaplamalarynda ýoldaş.Düzeltmegi goldaň, LOGO goşup bilersiňiz, örtülip, ​​özbaşdak kesilip, şahsylaşdyrylan, çap etmegiň anyk aýratynlyklary, erkin we dürli görnüşler hem bolup biler.

  * Sidneý kagyzlary güller, miweler, gök önümler, aýakgaplar, geýimler we ş.m. üçin amatlydyr. Kagyzyň özboluşly reňkini hödürleýäris. Örän çydamly, ekologiýa taýdan arassa, agyr we gaýtadan işlenip bilner.

 • Karton asma bellik geýim esbaplary Egin-eşik kagyzy asma

  Karton asma bellik geýim esbaplary Egin-eşik kagyzy asma

  Kagyz asylgy belligi, köplenç şahsylaşdyrylan mazmuny, özboluşly marka ady we nyşany bolan egin-eşik pudaklarynda aňladylýar.Şekilleri dürli-dürli.Ora-da gönüburçly, ýa-da tegelek we ýürek ýaly başga döredijilik şekilleri.Näme isleýärsiňiz, näme döredýäris.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary ýa-da dizaýny iberiň.

  Kagyz ýazgylary sumkalar, egin-eşikler, aýakgaplar, futbolka we ş.m. üçin iň amatlydyr. Kagyz ýazgylarynyň aýratyn reňkini berýäris.

 • Geýim üçin gyzgyn satuw omörite dizaýn Rhinestone Transfer

  Geýim üçin gyzgyn satuw omörite dizaýn Rhinestone Transfer

  Çeňňek daşlary, ownuk reňkli daşlardan ýasalan ýylylyk ulanylýan dizaýnlardyr.Bu daşlar adatça rezinden, akrilden ýa-da aýnadan ýasalýar, ýöne göwher ýaly görünýär.Gowy kerpiç gaty aç-açan bolmaly!

  Surat gurluşy, açyk we näzik reňkler, geçirmek aňsat, solmak aňsat däl.Her bir prosedura berk gözegçilikde saklanýar, nagyş çap etmek düşnükli, dürli nagyşlar, dürli stiller, mugt DIY dizaýny, zerurlyklara görä düzülen.

 • Gowy hil Gowy baha fermuar neýlon halta slaýder

  Gowy hil Gowy baha fermuar neýlon halta slaýder

  Customörite fermuar çekişlerimiz, egin-eşiklere we esbaplara goşmaça derejeli marka goşmagyň ajaýyp usulydyr.Fermuar görnüşlerinde suw geçirmeýän fermuar, metal fermuar, neýlon fermuar, plastmassa ýag fermuar we ş.m. bar.Süýşürijä ýa-da doly fermuar bilen birikdirilen metal, deri, rezin we dokalan zip çekijileri aýratyn üpjün edip bileris.Güýçli we çydamly, ajaýyp tehnologiýa, öçmek aňsat däl, özüňizi rahat duýuň.Qualityokary hilli çig mal, çig malyň hiliniň dürli zerurlyklarynyň takyk ýerleşdirilmegi kepillendirilýär.Everythinghli zadyň howpsuzdygyny üpjün etmek üçin ýörite dizaýner.Içki gyrasy, içerki gyrasy bilen seresaplylyk bilen düzülen, deriniň çyzylmagynyň öňüni alýar.

 • Qualityokary hilli logotip omörite TPU patch

  Qualityokary hilli logotip omörite TPU patch

  TPU ýamalary bazardaky ähli matalarda, şol sanda pagta, poliester neýlon we deri suw geçirmeýän matalarda, metal bilen örtülen silikon ýag bilen örtülen matalardan we switerlerden başga (ýa-da tikilen) bolup biler.TPU termoplastiki poliuretanyň gysgaltmasydyr.Material ýokary ýokary dartyş güýji we garrylyga garşylygy bar.we daşky gurşawy goramak üçin ýetişen materialdyr.TPU ýamalarynyň artykmaçlyklary Ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, ýaglara çydamly, ýumşak duýgy, döwülmäge garşy.çydamly.Deformasiýa däl. Gowy tekstura, baý reňkler we üç ölçegli täsirler.Ossalpyldawuk, mat ýa-da metal effektlere eýe bolup, dürli dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin logotipler we nagyşlar bilen ýüpek ekranlaşdyrylyp bilner.

 • Egin-eşik üçin reňkli yzygiderli geçiriş

  Egin-eşik üçin reňkli yzygiderli geçiriş

  Sekwinleriň bu geçirilmegi mata ýylylyk bilen berkidilýär.Düzgünler iki tarapda sublimasiýa edilip, bir matada iki dizaýn döredýär.

  Düzgünler el bilen aýlananda, yzlar açyk reňklerde we hilde görkezilýär.

  Sublimasiýadan çap etmek, syýa wagtyň geçmegi bilen yzygiderliligiň bir tarapynda we mikrofiberiň bir tarapynda galmagyna ýetmek.

 • Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumka knapsack Slider

  Gowy hilli gowy baha Zipper Nylon sumka knapsack Slider

  Customörite fermuar çekişlerimiz, egin-eşiklere we esbaplara goşmaça derejeli marka goşmagyň ajaýyp usulydyr.Süýşürijä ýa-da doly fermuar bilen birikdirilen metal, deri, rezin we dokalan zip çekijileri aýratyn üpjün edip bileris.

 • Custörite marka nyşany Qualityokary hilli silikon ýylylyk geçiriş belligi

  Custörite marka nyşany Qualityokary hilli silikon ýylylyk geçiriş belligi

  Silikon Transfer ýylyň iň ýörgünli dizaýn usullaryndan biridir.Bu 3D, çeýe, tekiz nyşanlar agyr şertlerde çydamly we wagtyň geçmegi bilen hiç wagt öçmeýär.Çylşyrymly, galdyrylan jikme-jiklikler silikon nyşanlaryny egin-eşiklere, sumkalara, aýakgaplara, mahabat swagasyna we başga-da döwrebap we üýtgeşik goşundy edýär!

  Surat gurluşy, açyk we näzik reňkler, geçirmek aňsat, solmak aňsat däl.Her bir prosedura berk gözegçilikde saklanýar, nagyş çap etmek düşnükli, dürli nagyşlar, dürli stiller, mugt DIY dizaýny, zerurlyklara görä düzülen.

 • Custöriteleşdirilen logo Çap edilen gaýtadan işlenip bilinýän tekiz uçar gutusy

  Custöriteleşdirilen logo Çap edilen gaýtadan işlenip bilinýän tekiz uçar gutusy

  Uçar gutusy üç ölçegli kesiş, takyk ýerleşiş kabul edýär we buklandan soň gabat gelýär.Çyzgylar düşnükli, epler arassa, kesilenler arassa, gyralary arassa, berkligi gowy, görnüşi owadan, ýeri ýerliklidir we berk we dargamak aňsat däl.Galyňlygy amaly, arassa we üýtgemezden we güýçli berklik. Ajaýyp material, dürli materiallar hökmanydyr: örtülen kagyz, ak karton, gara karton, gasynlanan kagyz, kagyz kagyzy, ýörite kagyz.

 • Logörite logo Geýim üçin ululyk ýylylyk geçiriş belligi

  Logörite logo Geýim üçin ululyk ýylylyk geçiriş belligi

  Ölçeg ýylylyk geçirijisine “belliksiz bellikler” hem diýilýär, sebäbi şekil, çeper eser ýa-da bellik maglumatlary göni eşigiň üstünde ýerleşýär.Egin-eşik pudagy, adaty ýazgylardan dynmak üçin köplenç futbolkalary sazlamak üçin ulanylýan bu belli usuldan peýdalanýar.

  Bellikden az belliklerimiz flexografiki syýa bilen ýasalýar we Pantone reňkine gabat gelýär.Simpleönekeý dizaýnlarda ýylylyk geçiriş bellikleri üçin dört reňk çap edip bilersiňiz.Şeýle hem, doly reňkli ýylylyk geçirişini çap edip bileris - has giňişleýin maglumat üçin satuw wekilinden sorap bileris.Has köp ölçegli bolmak üçin, Silikon ýa-da PVC ýylylyk geçirijilerimizi ýa-da işjeň eşiklere laýyk gelýän şöhlelendiriji ýylylyk geçirişlerini synap görüň.Has üýtgeşik aňlatmalar üçin metal ýa-da iriňli görnüşimizi synap görüň.

  Heatylylyk geçirijileri gaty ýokary hilli we onlarça ýuwmagyň üsti bilen öçmeýär ýa-da aýrylmaýar.

  Washuwup bolýan eşikleriňizi aýratyn LOGO termiki geçiriş belligini düzüň.Fallykylmak aňsat däl görünmeýän bellik.

 • Hususy nagyş reňkleriniň ululyklary DTF Çap ýylylyk geçirişleri

  Hususy nagyş reňkleriniň ululyklary DTF Çap ýylylyk geçirişleri

  DTF geçirimleri ýeňil we gara eşikler üçin doly reňkli ýylylyk ulanylýar.Hiç hili haşal ot ýa-da maska ​​talap edilmeýär we pagta, pagta / poli garyndylaryna we hatda 100% poliesterlere DTF geçirimleri ulanylyp bilner.

  Surat gurluşy, açyk we näzik reňkler, geçirmek aňsat, solmak aňsat däl.Her bir prosedura berk gözegçilikde saklanýar, nagyş çap etmek düşnükli, dürli nagyşlar, dürli stiller, mugt DIY dizaýny, zerurlyklara görä düzülen.

  Düzümi ýumşak we özüni gowy duýýar, könelmäge çydamly we çekmäge çydamly, ýokary çeýeligi poroşok, ýuwulýan, ýokary çaltlyk, solmaz, güýçli gatlak duýgusy.

  Nagyşyň şahsyýeti eşikleriň esasy pursatlaryna goşant goşýar.Senagat taýdan çap etmek, çap etmegiň hilini üpjün edýär.Açyk reňkler ýokary wepaly reňk çap etmesini dikeldýär.Hakyky materiallar we ajaýyp ussatlyk ýokary hilli ýylylyk geçirişine ýetýär.

  Daşary ýurtlardan getirilýän materiallar, ygtybarly hil, daşky gurşawy goramak, üýtgeşik ys ýok, formaldegid ýaly zyýanly maddalar islendik daşky gurşaw synagyna çydap bilmez.Gowy hil we has çydamly.

  Ulanyş gerimi: eşikler, oýunjaklar, öý dokma önümleri, açyk dynç alyş, awtoulag esbaplary we ş.m.

 • Custöriteleşdirilen logotipli gasynlanan gasynlanan karton nahar gutusy

  Custöriteleşdirilen logotipli gasynlanan gasynlanan karton nahar gutusy

  Iýmit gutusyny gaplamak aňsat, dürli aýratynlyklar, ygtybarly hil, önümiň daşky görnüşi owadan. Mekgejöwen krahmalyndan ýasalan iýmit derejeli örtükli kagyz biodegrirlenip bilner we iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup biler.Mikrotolkunly peçde gyzdyryp bolýar we ýokary temperatura 120 dereje çydap bilýär.Şeýle hem -20 dereje pes sowadyjyda saklanyp bilner.Zäherli, zyýansyz we yssyz, galyňlaşdyrylan material, ýokary hilli, gaty kagyz, ýumşadylmadyk, suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän.Gowy gatylygy we ýokary berkligi bar.Basyşa we göterijilik ukybyna garşy durmak üçin güýçlendirilen gapyrgalar bilen bezelendir.Suw we ýag üçin amatsyz.Çelek örtügi gowy möhürleme ýerine ýetirijiligine eýedir, syzmak aňsat däl we döwmek aňsat däl, şonuň üçin syýahat edeniňizde gysylmak we zaýalanmak barada alada etmeli däl.Tebigy başlangyç reňk, agartma ýok, ýokary temperatura dezinfeksiýa, sagdyn we arassaçylyk, ulular we çagalar ynam bilen iýip bilerler.Hünär tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenýär we sterilizasiýa edilýär, gyzgyn we sowuk iýmitleri saklap bilýär, şeýle hem sowadyjy bolup biler.Tutuş dizaýn, gapagy götermek aňsat, konkaw we konweks dizaýny, ýykylmagy aňsat däl. Ajaýyp ussatlyk, amatly degmek.Gyralary seresaplylyk bilen ýalpyldawuk, üstü tekiz we burunsyz, galyndylary döretmek aňsat däl.Güýç fabrigi, özleşdirmegi goldaň.Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin isleýşiňiz ýaly dürli aýratynlyklar we ululyklar.

  * Iýmit gutulary maşgala ýygnanyşyklary, açyk dynç alyş, dost ýygnanyşyklary, gaplama gaplamalary we ş.m. üçin örän amatlydyr. Örän çydamly, ekologiýa taýdan arassa, agyr we gaýtadan işlenip bilner.

123Indiki>>> Sahypa 1/3