Printörite çap edilip bilinýän plastizol ýylylyk geçiriji winil

Gysga düşündiriş:

Transtylylyk geçiriş bellikleri ýa-da belliksiz ýazgylar, önümde arassa taýýar görnüş döretmek ukyby sebäpli egin-eşik pudagynda meşhurdyr.

Geýim üçin ýylylyk geçiriş bellikleri ýüpek barlag arkaly kagyz ýüzüne ýa-da polotno ýa-da rulonlarda arassalanýar.Bu görnüşdäki belliksiz ýazgylar, tebigy we sintetiki materiallaryň köpüsine ýapyşyp biler, ýöne sargyt edilende anyk matany goýjakdygyňyzy anyklaň.Bize bu maglumatlary bermek bilen, ýuwmakda has gowy saklamak üçin geçirimleri öndürip bileris.Şeýle hem, materialy öňünden bilip, programma görkezmelerini berip bileris.Ine, ýylylyk geçirijilerini ulanyp boljak birnäçe önüm: eşik, mata, şlýapa, sumka, agaç we metal.Hiç hili kesilen ýa-da eplenen zat ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyk

1. Açyk reňk: Ofset çap etmek ýa-da ekranda çap etmek bilen haýsy bolsa-da, import edilen printeri ulanýarys, reňki açyk bolup biler.

2. Washuwup bolýan: Köp gezek ýuwup bolýar, ýykylmaz.

3. Eokary elastik: uzalýan, elastik, nagyş ýarylmaz.

4. Ekologiýa taýdan arassa: Gonkongdan syýa import etdik, ekologiýa taýdan arassa, ysy ýok, derimize zyýanly däl.

5. Softumşak duýgy: degeniňizde gaty ýumşak.

Multfilm keşbi

Multfilm keşbi

ululyk belligi

Ölçeg belligi

silikon ýylylyk geçirijisi

Silikon ýylylygy geçirmek

Diş ýylylygy geçirmek

Diş ýylylygy geçirmek

Oýlanma

Oýlanma

Gijeki yşyklar

Gijeki yşyklar

Oýunçylar bellik edýärler

Oýunçylar bellik edýärler

müşderi dizaýny

Müşderi dizaýny

programma

Reňk / Ölçeg / Logo omörite hoş geldiňiz.
Material: Transfer Çap ediş filmi PET / Winil, ýylylyk geçiriji syýa, ýumşak rezin plastmassa, zähersiz silikon, egriji mata, mata matalary we ş.m. Ekologiýa taýdan arassa, saglyk iň gowusy.
Önümiň ulanylyşy: Köýnek, Çaga eşikleri, Swimwear, Sport eşikleri, forma, gaplaýyş bellikleri, içki eşikler, ellikler, sumkalar, aýakgaplar, şlýapa dokma önümleri we ş.m.
Mysal üçin wagt: 2-3 iş güni.
Töleg: Söwda kepilligi, Paypal, T / T.
Ibermek: Fedex, DHL, UPS, TNT.Uly sargyt Howa ýa-da deňiz arkaly bolar.

Atylylyk geçiriş stikeriniň artykmaçlyklary?

1. Ekologiýa taýdan amatly material.
2. Qualityokary hilli, güýçli çeýeligi, ýumşak degmegi, çydamly we 3 ýyldan gowrak reňk ýuwulmazdan ýa-da ýarylmazdan gowy ýuwup bolýar.
3. Mugt nusgalar we dizaýn.
4. Çalt eltip bermek we öndürmek.

1. Näme üçin ýylylyk geçiriş belliklerini saýlamaly?
Käbir adamlar müşderileriniň markalary bilen bellikleri kesmeginden alada edýärler.Heatylylyk geçirijileri bilen, markaňyz onlarça we onlarça ýuwulýar we hiç kim ony aýryp bilmez!Mundan başga-da, egin-eşik önümlerinde grafika we dizaýn öndürmek üçin ýylylyk geçiriş belliklerini ulanýan müşderilerimiz köp.

2. Çaga / çaga eşikleri
Esasanam täze doglan çagalar üçin çaga eşikleri ýasaýan bolsaňyz, ýumşak dokalan ýa-da çap edilen ýazgylar gaty gowy işläp biler we köplenç ulanylýar.Çaganyň derisine sürtülýän bellik hakda hakykatdanam alada edýän bolsaňyz, ýylylyk geçiriji belligi iň gowusydyr.

Dokalan etiketkanyň görnüşini hakykatdanam halaýan bolsaňyz, boýnuna ýylylyk geçirijisini we daşarky bezegde dokalan belligi goýup bilersiňiz.

3. Sport enjamlary
Sport esbaplary ýa-da türgenleşik eşikleri üçin dokalan bellik, köp iş wagtynda biriniň derisini gaharlandyryp biler.Transtylylyk geçiriş bellikleri bu meseläni ýok eder we sport enjamlary öndürmekde gaty meşhurdyr.

4. Etiketkalara ýerleşdirmek üçin dürli ululyklar (S, M, L) barmy?
Hawa, egin-eşikde ýa-da beýleki matalarda belliksiz bellik we ýylylyk geçirişi bar.
Şeýle hem köp marka üçin ululykdaky stikerler bilen üpjün edýäris

5. Logotipimi / çeper eserlerimi düzmäge kömek edip bilersiňizmi?
Hawa. Mugt dizaýn.

6. heatylylyk geçiriş belliginde adigital demir üçin reňkimi nädip saýlamaly?
CYMK ýa-da RGB iň gowusy.

Gijeki yşyklar1

  • Öňki:
  • Indiki: