Egin-eşik belligi

Gysga düşündiriş:

HYZMATDAŞ Egin-eşik bellikleriňizi we geýim bellikleriňizi dizaýn edýärsiňizmi?AASsat!

Her kimiň ýokary hilli adaty eşik bellikleri we geýim bellikleri barada başgaça pikiri bar.Biri ýönekeý, minimalistik dizaýn gözleýän bolmagy mümkin, beýlekisi has çylşyrymly dizaýny göz öňünde tutýar.“Superlabelstore.com” görnüşi, görnüşi we ululygy boýunça dürli-dürli bolan köp sanly ýörite eşik belliklerini hödürleýär, şeýle hem, logotip belligi, nyşan belgisi ýa-da boýnuň belligi ýaly başga döredijilik mümkinçilikleri bar.Geýim belliklerini orta ýa-da orta gatly ýazgylar, ýazgylarda demir, egin-eşik belliklerine ýa-da göni kesilen eşik bellikleri ýaly dizaýn edip bilersiňiz.Islän zadyňyzy saýlaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SÖ BRGÜNI AND WE REARADYŞY FORYZ ÜÇIN HYZMAT EDEBI EDEBI

Az we köp mukdarda şahsylaşdyrylan egin-eşik belliklerini, şol sanda demirden we tikilen egin-eşik belliklerinden, pagta dokalan etiketkalardan, boýnuň ýörite belliklerinden we başgalary öndürmekde ýöriteleşýär.Iň az 100 sany şahsylaşdyrylan eşik belligini satyn almak bilen, uly we kiçi isleg bellikleriňiziň hemmesi üçin tygşytly çözgüt.Egin-eşik we egin-eşikler üçin marka belliklerimiz, ähli döredijilik markalaryňyza we döredijiligiňize, esasanam adaty eşik setirleri üçin ajaýyp täsir edýär.

Egin-eşik belligi6

Egin-eşik markasy bellikleri

Designaş dizaýnerler köýneginiň görnüşine, reňkine we kesilmegine şeýle üns berip bilerler, önümçilikden soň goşulan adaty eşik belliklerine kän bir pikir edip bilmezler.Sarp edijiler üçin hem edil şonuň ýaly;geýim önüminiň görnüşi we bahasy alyjylar üçin esasy alada bolup durýar, ýöne egin-eşik ýazgylaryndaky demir beýle aňsat ünsden düşürilmeli däldir.

Egin-eşik bellikleri önüm hakda möhüm maglumatlary hödürleýär, satyn alanyňyzda ýa-da söwda wagtynda yzyna goýlan zadyň arasyndaky tapawut bolup biler.

Material

Egin-eşik belligi7
Reňk, şekil we logotip Customöriteleşdirilen hoş geldiňiz, logotipiňiz üýtgeşik bolsun.
Ölçegi Adatça Önümleriňize gabat gelmek üçin ululygy ulanyň, bellenen ululygy düzüň.
Material Ekologiýa taýdan arassa 100% poliester ýüplük, altyn / kümüş metal sapak we ş.m.
Taslama we maslahat Mugt dizaýn we başarnykly goldaw, gowy idealyňyzy hakykata goýuň.
Tehnika Dokma stili: Taffeta, Satin, Damask.
Etiketka araçägi: Softumşak ultrases kesiş, ýylylyk kesmek, lazer kesmek, merrow araçägi.
Etiketkanyň arkasy: Demir, dokalan däl, ýelmeýän arka, çeňňek we aýlaw berkidiji.
Eplenen usul: Ahyrky bukulan, merkezi eplenen, orta eplenen ýa-da göni kesilen.
Ulanylyşy Egin-eşikler, sumkalar, aýakgaplar, şlýapalar, sowgatlar, goşlar, oýunjak, polotensa önümleri, öý dokma önümleri we ş.m.
Bukja Adatça PP sumkasynda ýa-da kiçi gutyda 1000 PCS, aýratyn islegleriňizi kabul ediň.
MOQ Önümleriňiziň we puluňyzyň gereksiz galyndylaryndan gaça durmak üçin 100 PCS pes MOQ.
Mysal bahasy Mysal bahasy mugt.Adatça her stil üçin 30 ~ 100 ABŞ dollary bolýar.
Specialörite dizaýn bize nusga zarýady gerek bolsa, resmi köpçülikleýin sargyt alanyňyzda yzyna gaýtaryp bilersiňiz.
Wagt we köp wagt 2-5 iş gününiň töwereginde wagt nusgasy;Köp wagt 5-7 iş güni.
Eltip bermek Howa ýa-da deňiz arkaly.
Biz DHL, Fedex, UPS we beýleki halkara ekspress kompaniýalarynyň ýokary derejeli şertnamaly hyzmatdaşy.

Sargyt etmegim nähili?

Egin-eşik belligi8

Dürli bukjany ýa-da belligi kesýärsiňizmi?

Egin-eşik belligi9

  • Öňki:
  • Indiki: