Iki diwarly poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Ather Deri ýazgylary, köplenç jinsiň bili markasy üçin ulanylýar, şeýle hem trikotawear we palto we sumka ýaly esbaplar ýaly önümleriň daşarky markasy üçin iň meşhur warianty. Adaty jeans ýamalaryndan eşige çenli hakyky deri we imitasiýa deri bellikleri bilen markaňyzy ýokarlandyryň. moda aksessuarlaryny bezemek.

Itation Imitasiýa we hakyky deri ýazgylary jeans, penjek we iş eşigi üçin iň amatlydyr.Deri ýazgylarynyň köpüsinde bellikde möhür basmak ýa-da ýokarlandyrmak üçin nagyş talap edilýär.Deri ýazgylarynyň köp reňkini hödürleýäris - nusgawy goňur süetden gülgüne derä çenli. Çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

ZAT EDIP BOLMAZDAN Ö MÜNI ALYP BOLANOKMY?
Sanhow ýüzlerçe kompaniýa üçin müňlerçe ýama ýasady we bu ýama ululyklaryny deri ýelek şlýapalary üçin amatly tapdy.Şlýapalaryňyz üçin ýama ýasamak isleýän bolsaňyz, bular iň köp ýaýran ululyklar we şekillerdir.Has özboluşly bir zat gerek bolsa, satyn alyjy toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýärisinfo@sanhow.com

PATCH reňklerini we şekillerini garyşdyryp, deňeşdirip bilerinmi?
Her Dizaýn aýratyn ýerleşdirilýär, sebäbi dürli dizaýn dürli galyplara mätäç.Dizaýn ýekeje çeper eserden, görnüşden we reňkden ybarat.Her bir dizaýn, garyşyk we gabat gelmäge mümkinçilik bermeýän köp mukdarda arzanladyşlar we iň az sargyt mukdary üçin ulanylar.Şeýle-de bolsa, her gezek patch dizaýnerini noldan ulanmaly bolarsyňyz, ýöne birnäçe dizaýny sargyt edip bilersiňiz.

PATLARYNY ALMAK NOWDIP BOLAR?
Deri ýamalar üçin adaty öwrümimiz, Mockup tassyklamasyndan 1-2 hepde.Sargydyňyz işlenip, tassyklanylandan soň, häzirki önümçilik meýilnamamyzdan ugur alyp, takmynan gämi senesi berler.Gyssagly sargyt bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýärisinfo@sanhow.com

PATLARYMY NOWDIP EDIP BOLANOK?
Şlýapalaryňyzy eşigiňize dakmak üçin iki wariant hödürleýäris:
Grafiki tikin kanaly - Yamanyňyzyň araçägine galyň kanal ýazmak bilen, ýamalaryňyzy islendik ýere el bilen tikmek üçin ajaýyp gollanma üpjün edýär.
Atylylyk işjeňleşdirilen ýelimleýji goldaw - Soralsa, ýylylyk basyşy ýa-da şuňa meňzeş enjam arkaly ýylylyk we basyş arkaly işjeňleşdirilip bilinjek ýelim goldawyňyzy ulanarys.

SIZDE MOQ ORA-DA BULK / WHOLESALE MESELELERI BARMY?
Lomaý satyjy hökmünde Sanhow, ähli önümlerimize, şol sanda Deri ýamalaryna köp mukdarda arzanladyş hödürleýär (e-poçta arkaly habarlaşyň we ýamaňyz barada has giňişleýin maglumat beriň, size iň gowy bahany bereris).Deri ýamalary üçin iň az sargyt mukdary 100 birlikdir.

Şekil salgylanmasy

Iki diwarly poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşesi

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, ähli patch ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.

Önümiň tanyşdyrylyşy

çig deri1

Deri material

1. Cowhide çig / PU deri

2. Goýun derisi

3. Mikrofiber Pu deri

4. Oýlanýan deri ýama

5. Ösümlik aşgarlaýyş deri

6. PVX deri

7. Deri deri

8. Denim kagyzy

Patch Craft

1. nagyşlanan

2. Karz berildi

3. Çap etmek

4. Metal

5. Nagyş

Denim kagyzy

Sargyt etmek üçin ädimler:
Customörite patch üçin has giňişleýin maglumat bermek üçin aşakdaky jikme-jiklikleri haýyş edýäris:

1. Deri material

2. Deri reňk

3. Yamany yzyna almak haýyşy

4. Patch Craft

5. Patch ululygy

6. Mukdar

Mikro deri1

LOGO TALAP
E-poçta goldawymyza JPG, PNG, AI, EPS ýa-da SVG formatda "GAR" nyşany iberiňshenhe0827@gmail.com
* Gara reňkli islendik zat ýazylar *

NORMAL PATCH SIZE
Tegelek, inedördül, dik gönüburçluk we altyburç şekilli boýy 2,5 töweregi.
Gorizontal uzyn şekiller üçin 2 töweregi.
Dürli ululyk isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

ADHESIVE BILEN NOWDIP ýüz tutmaly
Heatpress - 20-30 sekuntda 320F ulanyp ulanyň.
Öý demirleri - ýamany durnuklaşdyrmak, matany daşyna süpürmek, iň ýokary ýylylyk sazlamasyny ulanmak we 40-60 sekunt basyş bilen ulanmak üçin ýylylyk lentasyny ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER