Biz hakda

Şenhe eşik
logo

Şanhaý Şenhe Garment Aksesuarlary Co., Ltd. häzirki wagtda taňze derýasynyň deltasyndaky iň uly egin-eşik enjamlaryny öndürijilerden biridir.1994-nji ýylda döredilen Şanhaý Şenhe egin-eşik esbaplary harby eşik, moda we sport eşigi, aýakgap we şlýapalar, ellikler, haltalar we sumkalar, mahabat sowgatlary we ş.m.

ertwe

4000 inedördül metr meýdany bolan 200 zawod we 200-den gowrak işçi, ösen enjamlar we netijeli önümçilik liniýalary bar.Içerde we daşary ýurtlarda islegleri kanagatlandyrmak we dünýäde içerki we hyzmatlary öndürýän birinji derejeli aksessuar üpjün edijisi bolmak maksady bilen önümleriň hilini ýokarlandyryp, yzygiderli tehniki täzelikleri başlaýarys.

zawod1
zawod2
zawod3
zawod4
zawod5
zawod6
Şenhe eşik1
logo

Esasy önümlerimiz, her dürli marka etiket geýim esbaplary, Harby eşik esbaplary, paket we çap.

Kompaniýamyz döredileli bäri, müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazanýan taslama, örtük ýasamak, galyp ýasamak we öndürmek arkaly ýokary hilli, iň gowy hyzmat, dogruçyl hyzmatdaşlyk we üznüksiz täzelik ýörelgesine eýerýäris.Umumy peýdalarymyza we abadançylygymyza esaslanyp, ýakyn wagtda siziň bilen wepaly hyzmatdaşlygy ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.

1085898116
logo

Sanhow ýokary derejeli egin-eşik esbaplary we gaplamak bilen meşgullanýan kompaniýadyr.

Esasan egin-eşik markasy kompaniýalaryna hyzmat edýär, meýilnamalaşdyryş, dizaýn, önümçilik, bir nokatly hyzmat, gowy hyzmat hili, köp kategoriýa üçin bir nokatly üpjün ediji.

Kompaniýanyň esasy topary, ýokary derejeli egin-eşik esbaplaryny işlemekde 27 ýyldan gowrak tejribe toplady we ençeme ýyl bäri egin-eşik esbaplary pudagy bilen çuňňur meşgullandy.Hytaýyň egin-eşik pudagynyň çalt ösmegine şaýat boldy we geýim markasynyň bulut köpelmegine düşünmek üçin bazaryň başynda gözüň egin-eşik derejesinde söwda belligi esbaplaryny öwrenmäge we roluny ýokarlandyrmaga gönükdirildi.Garnituralaryň modasyny we amalydygyny öwreniň, her jikme-jiklige üns beriň.Häzirki gurşawda egin-eşik pudagy aşa bäsdeşlik edýär we geýim söwdagärleri üçin birmeňzeş bolmak meselesi barha kynlaşýar.Jikme-jiklikler marka şahsyýetini kemala getirmekde has aýgytly rol oýnaýar.

Şenhe eşik2
logo

Garnituralary ýönekeý haryt amallary diýip pikir etmeýäris!

Garnituralara seretmek, müşderi kompaniýasy bilen köp ugurly integrasiýa üns bermek üçin başga bir burçda durýarys!Müşderi kompaniýasynyň marka baglanyşyk tekliplerinden, dizaýner nusgalaryny saýlamakdan, satyn alyş bölüminiň aragatnaşykdan, logistika bölüminden amatly transport we önümi goramak, saklamak, ussahanalaryň işgärleri amatly işlemek, tehniki hyzmatyň soňraky ulanylyşy ýaly köp baglanyşyklaryndan öň pikir ediň. Her baglanyşykda, degişli işgärler bilen doly aragatnaşygy saklaýarys we degişli tejribe ýerleşdirýäris we jikme-jiklikleri we kynçylyklary frontuň öňünde çözmäge çalyşýarys, şeýlelik bilen müşderileriň ähli prosesi rahatlanar, kanagatlanar, aladalanmaz, bagtly hyzmatdaşlyk eder!Müşderiler bilen elleşiň!