Atylylyk geçiriji stiker

 • Printörite çap edilip bilinýän plastizol ýylylyk geçiriji winil

  Printörite çap edilip bilinýän plastizol ýylylyk geçiriji winil

  Transtylylyk geçiriş bellikleri ýa-da belliksiz ýazgylar, önümde arassa taýýar görnüş döretmek ukyby sebäpli egin-eşik pudagynda meşhurdyr.

  Geýim üçin ýylylyk geçiriş bellikleri ýüpek barlag arkaly kagyz ýüzüne ýa-da polotno ýa-da rulonlarda arassalanýar.Bu görnüşdäki belliksiz ýazgylar, tebigy we sintetiki materiallaryň köpüsine ýapyşyp biler, ýöne sargyt edilende anyk matany goýjakdygyňyzy anyklaň.Bize bu maglumatlary bermek bilen, ýuwmakda has gowy saklamak üçin geçirimleri öndürip bileris.Şeýle hem, materialy öňünden bilip, programma görkezmelerini berip bileris.Ine, ýylylyk geçirijilerini ulanyp boljak birnäçe önüm: eşik, mata, şlýapa, sumka, agaç we metal.Hiç hili kesilen ýa-da eplenen zat ýok.

 • Hususy nagyş reňkleriniň ululyklary DTF Çap ýylylyk geçirişleri

  Hususy nagyş reňkleriniň ululyklary DTF Çap ýylylyk geçirişleri

  DTF geçirimleri ýeňil we gara eşikler üçin doly reňkli ýylylyk ulanylýar.Hiç hili haşal ot ýa-da maska ​​talap edilmeýär we pagta, pagta / poli garyndylaryna we hatda 100% poliesterlere DTF geçirimleri ulanylyp bilner.

  Surat gurluşy, açyk we näzik reňkler, geçirmek aňsat, solmak aňsat däl.Her bir prosedura berk gözegçilikde saklanýar, nagyş çap etmek düşnükli, dürli nagyşlar, dürli stiller, mugt DIY dizaýny, zerurlyklara görä düzülen.

  Düzümi ýumşak we özüni gowy duýýar, könelmäge çydamly we çekmäge çydamly, ýokary çeýeligi poroşok, ýuwulýan, ýokary çaltlyk, solmaz, güýçli gatlak duýgusy.

  Nagyşyň şahsyýeti eşikleriň esasy pursatlaryna goşant goşýar.Senagat taýdan çap etmek, çap etmegiň hilini üpjün edýär.Açyk reňkler ýokary wepaly reňk çap etmesini dikeldýär.Hakyky materiallar we ajaýyp ussatlyk ýokary hilli ýylylyk geçirişine ýetýär.

  Daşary ýurtlardan getirilýän materiallar, ygtybarly hil, daşky gurşawy goramak, üýtgeşik ys ýok, formaldegid ýaly zyýanly maddalar daşky gurşaw synagyna çydap bilmez.Gowy hil we has çydamly.

  Ulanyş gerimi: eşikler, oýunjaklar, öý dokma önümleri, açyk dynç alyş, awtoulag esbaplary we ş.m.

 • Logoörite logo Çap edilen ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen göz ýaşardyjy poçta poçta sumkalary

  Logoörite logo Çap edilen ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlenen göz ýaşardyjy poçta poçta sumkalary

  Poçta bukjasy zaýalanýar we doly biodegrirlenýär.Zaýalanýan adaty PE materialy we zaýalanýan maddalar.Doly zaýalanýan maddalar PLA + PBAT, ingredientleriň hemmesi ösümlik zaýalanýan materiallar.EUB standartlaryna laýyklykda synag hasabaty bar.

 • Egin-eşik üçin ýokary hilli puff ýylylyk geçirijisi

  Egin-eşik üçin ýokary hilli puff ýylylyk geçirijisi

  Puff Heat Transfer, islendik dizaýna ruh we ölçeg goşmagyň ajaýyp usulydyr!Dürli reňklerde bar, islendik ýylylyk geçiriji winil kolleksiýasyna ajaýyp goşundy boljakdygy şübhesiz.Basylanda kesmek aňsat, otlamak aňsat we çişirilýär!Alnan mat gutusy beýleki ýylylyk geçiriji winilden tapawutly görünýär.Singleeke reňkli dizaýnlar üçin ajaýyp, ýöne köp reňkli geçiriş gazanmak üçin nokaut usuly bilen hem ulanylyp bilner.

 • Geýim nyşany üçin gyzgyn satuw şöhlelendiriji ýylylyk geçiriş

  Geýim nyşany üçin gyzgyn satuw şöhlelendiriji ýylylyk geçiriş

  1) Içki eşik, ogogo, Tshirt we ş.m. ýaly ýakyn eşikler üçin has amatly duýgy ýok.

  2) küpek ekrany çap etmek bilen aç-açan deňeşdirilýär.

  3) Ekologiýa taýdan arassa we ýuwulýan.

  4) Çagalaryň geýýän zatlary, sport eşikleri, sumkalar, şapkalar we ş.m. ýaly hemme ýerde giňden ulanylýar.

  5) Harytlary has nepis ediň.

 • 3Dörite 3D ýylylyk geçiriş markasy logo eşik üçin stiker

  3Dörite 3D ýylylyk geçiriş markasy logo eşik üçin stiker

  Adaty ýylylyk geçiriji winil enjamynyň üýtgeşik duýgusyny berýän ýumşak 3D effekt.20 ″ x 1 howly puffy effekti, iki gezek kesmek we aýna şekilini kesmek üçin iberiň. .Kub dizaýny, tekiz dizaýn bilen deňeşdirilende has kaşaň görnüş döredýär.

  Surat gurluşy, açyk we näzik reňkler, geçirmek aňsat, solmak aňsat däl.Her bir prosedura berk gözegçilikde saklanýar, nagyş çap etmek düşnükli, dürli nagyşlar, dürli stiller, mugt DIY dizaýny, zerurlyklara görä düzülen.

  Düzümi ýumşak we özüni gowy duýýar, könelmäge çydamly we çekmäge çydamly, ýokary çeýeligi poroşok, ýuwulýan, ýokary çaltlyk, solmaz, güýçli gatlak duýgusy.

  Nagyşyň şahsyýeti eşikleriň esasy pursatlaryna goşant goşýar.Senagat taýdan çap etmek, çap etmegiň hilini üpjün edýär.Açyk reňkler ýokary wepaly reňk çap etmesini dikeldýär.Hakyky materiallar we ajaýyp ussatlyk ýokary hilli ýylylyk geçirişine ýetýär.

  Daşary ýurtlardan getirilýän materiallar, ygtybarly hil, daşky gurşawy goramak, üýtgeşik ys ýok, formaldegid ýaly zyýanly maddalar daşky gurşaw synagyna çydap bilmez.Gowy hil we has çydamly.

  Ulanyş gerimi: eşikler, oýunjaklar, öý dokma önümleri, açyk dynç alyş, awtoulag esbaplary we ş.m.

 • Custöriteleşdirilen logo Çap edilen gaýtadan işlenip bilinýän tekiz uçar gutusy

  Custöriteleşdirilen logo Çap edilen gaýtadan işlenip bilinýän tekiz uçar gutusy

  Uçar gutusy üç ölçegli kesiş, takyk ýerleşiş kabul edýär we buklandan soň gabat gelýär.Çyzgylar düşnükli, epler arassa, kesilenler arassa, gyralary arassa, berkligi gowy, görnüşi owadan, ýeri ýerliklidir we berk we dargamak aňsat däl.Galyňlygy amaly, arassa we üýtgemezden we güýçli berklik. Ajaýyp material, dürli materiallar hökmanydyr: örtülen kagyz, ak karton, gara karton, gasynlanan kagyz, kagyz kagyzy, ýörite kagyz.