Omedaragly güýçler üçin ýöriteleşdirilen rezin 3D logotip belgisi PVC nagyşly rezin ýassygy

Gysga düşündiriş:

PVC ýamalary göz öňüne getirip boljak islendik gurşawdan halas bolmak üçin ýasaldy.Adaty nagyşly ýama ýaly, penjeklerden, ýeleklerden başlap, şlýapa we sumka çenli islendik zady dakmak aňsat.Şeýle hem, olar suw geçirmeýän we sowuk temperaturalara aňsatlyk bilen çydap, okeanda günortan başlap daglarda garly eňňitleri kesmek üçin islendik çäräni ýerine ýetirýär.

Yamalaryňyzy daşarda kynçylyk çekmegi meýilleşdirmeseňizem, ýörite PVC ýamalary çydamly, ýuwmak aňsat we gatlakly dizaýn we adaty 3D sungat eserleri üçin iň oňat wariantlar bar.PVC ýamalary diňe has işjeň müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän ýaly bolup görünse-de, hakykat, olary islendik ýerden tapyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PVC näme?

Softumşak rezine meňzeýän, güýji bilen tanalýan we ýeňil bolan plastmassa görnüşidir, ony pvc patch ýasamak üçin ajaýyp material edýär.Olar ýokary suw geçirmeýär, ony açyk howada, harby, polisiýa, ýangyn söndüriş bölümlerinde we howa şertlerine sezewar bolan islendik klubda ulanmak üçin iň amatly material edýär.

PVC ýamalary döredilende göz öňünde tutulmaly zatlar

Ew Tikilen ýamalar: olary eşigiňize, şlýapalaryňyza ýa-da eşigiňize goşmagyň hemişelik usuly, ony göni eşiklere, penjeklere, sumkalara we ş.m. tikip bilersiňiz.
Hes heselimleýji arkada bar: demirden ýasalan, mata däl tekiz ýüzlerde ideal.
● “Velcro patch”: çeňňek we aýlaw berkidijileri goşuň.Bir bölegi arka tarapda, beýlekisi eşige tikilýär.Bu aňsat aýyrmaga mümkinçilik berýär.Olary dürli usullar bilen birikdirip bolýar.
Dark Gara reňkde ýalpyldawuk goşmak, dizaýnyňyzy gije görmäge mümkinçilik berer we logotipiňiziň bölekleriniň tapawutlanmagynyň gyzykly usulydyr.
3D 3D goşmak, suratyňyzyň heýkeli ýüzüne eýe bolmaga mümkinçilik berýär.
Extra Goşmaça maglumat almak isleýän dizaýnyňyzyň böleklerine goşmaça çap goşuň.

Kauçuk patch5

Özbaşdak ölçegler we şekiller

Customörite PVC ýamalaryňyz üçin ululygyny ýa-da görnüşini saýlamak meselesinde hakykatdanam çägi ýok.Bu siziň hyýalyňyz we zerurlyklaryňyza bagly.Bahalar dizaýnyňyzyň beýikligine we inine bagly bolar.PVC poliwinil hloridden öndürilýär we näme üçin özlerini ýumşak rezin ýaly duýýarlar we islendik görnüşde ýa-da ululykda galyp bolýar.Olar berk we çydamly we açyk enjamlar üçin ýasalýar.

Yamalarymyz ýumşak, ýumşak rezin ulanyp ýasalýar, bölekleriňizi islendik görnüşde döredip, köp ululykda we galyňlykda bolýar.Ululygy we galyňlygy göz öňünde tutulan ulanyşa, taýýar ýamalary kimiň aljakdygyna we umumy býudjetiňize bagly bolmaly.⅝ "ýaly kiçijik, 16 dýuým ýaly çeper eser döretmäge ukyply. Galyňlygy hem özleşdirilip bilner, markaňyza laýyk boljakdygyna baglylykda 1 bilen 4 mm aralygynda dürli ölçeglerde hödürlenýär. Adatça, adaty galyňlygymyz 2,5 mm standart 2.75 "nyşany üçin, ýöne umumy düşünjäňiz üçin iň gowusyny kesgitlemekde siziň bilen işleşeris.

Kauçuk patch6

Önümiň ady: omörite nagyşlanan 3d ýumşak eşik Pvc patch.
Reňk, şekil we logotip: omöriteleşdirilen hoş geldiňiz, logotipiňiz üýtgeşik bolsun.
Ölçegi: Önümleriňize gabat gelmek üçin köplenç ululygy ulanyň, bellenen ululygy düzüň.
Material: PVC silikon.
Dizaýn we maslahat: Mugt dizaýn we başarnykly goldaw, gowy idealyňyzy hakykata goýuň.
Tehnika: sargyt: Softumşak ultrases kesiş, ýylylyk kesmek, lazer kesmek, merrow araçägi.
Arka tarapy: Velcr / çeňňek we aýlaw, Demir, dokalan däl, ýelimleýji arka, çeňňek we aýlaw berkidiji.
Eplenen et: Ahyry eplenen, merkezi eplenen, orta eplenen ýa-da göni kesilen.
Hünärmenimiz, siziň kanagatlanmagyňyz.
Ulanylyşy: Egin-eşikler, sumkalar, aýakgaplar, şlýapalar, sowgatlar, goşlar, oýunjak, polotensa önümleri, öý dokma önümleri we ş.m.
Bukja: Adatça PP sumkasynda ýa-da kiçi gutuda 500 PCS, aýratyn islegleriňizi kabul ediň, wagtyňyzy we aladalaryňyzy tygşytlamaga mümkinçilik beriň.
MOQ: Önümleriňiziň we puluňyzyň gereksiz galyndylaryndan gaça durmak üçin pes MOQ, 300 PC-den az bolmaly däl.
Eltip bermek: Howa ýa-da deňiz arkaly.Howa bilen saýlasaňyz, ýerli bazardan satyn alşyňyz ýaly has çalt.

Kauçuk patch7
Kauçuk patch8

Sorag-jogap

1. Kauçuk ýamalar üçin iň pes sargyt näme?
Iň pes sargyt 500 bölek.Ondan pes zat, size arzan bahadan öndürip bilmeris.
Iberilen sungat eserleri üçin haýsy faýl formatlaryny kabul edýärsiňiz? Islän görnüşiňizde sungatyňyzy iberip bilersiňiz.Sungat bölümimiziň isleýän faýl formatlary cdr, eps, pdf, ai, svg.Şeýle hem psd, jpg, gif, bmp, tif, png kabul ederis.Hiç hili pub ýa-da keşdeli faýl ýok!

2. Kauçuk ýamalarymyň hemmesini ýasalmanka görüp bilerinmi?
Hawa.tölegden soň mugt nusga, çeper eser tassyklanandan soň üç iş gününiň dowamynda size hakyky belligiňiziň tikilen nusgasyny ibereris.

3. Yamalarymy almak üçin näçe wagt gerek bolar?
Önümçilik, ahyrky sanly subutnamadan ýa-da tassyklama senesinden 6 ~ 9 iş güni.

4. Adaty rezin ýamalaryň ululygy barmy?
No.ok. Edýän ýamalarymyzyň hemmesi adaty, ýöne rezin ýamalar üçin iň meşhur ululyklarymyz 20x50mm (3/4 "x 2").

5. Yamalarym sungatym ýaly görünermi?
Hawa, ýamalaryňyz esaslanan çeper eserlere meňzeýär.Dizaýnyňyzda gaty kiçi ýa-da goşmaça inçe jikme-jiklik bar bolsa, Çap edilen ýamalar gowy alternatiwadyr.

6. Kauçuk ýassygymda näçe reňk bolup biler?
Kauçuk patch önümçiligimiz, iň köp 12 reňkli ýama öndürýär.Bu reňkleriň 12-si size goşmaça töleg tölemeýär.Kauçuk ýamalar reňkleriň ep-esli garyşmagyna mümkinçilik berýändigi sebäpli köplenç has köp reňk görünmek aňsat bolýar.

7. Reňkleri nädip saýlamaly?
Aýratyn Pantone bolmasaňyz;ýa-da dizaýnyňyzda bolmaly takyk reňkler, hudo .niklerimiz dizaýnyňyzdaky reňkleri sapak reňklerimize mümkin boldugyça ýakynlaşdyrar (Biz elmydama takyk gabat gelmeýäris).sapak reňkleriniň diagrammasyny soramagyňyzy haýyş edýäris.

8. Iň kiçi harp näme bolup biler?
Hil we ygtybarlylygy pida etmezden, ähli harplar 10 söz (2 mm beýiklik) ýa-da adaty söz işleýiş programmasynda has uly bolmaly.

9. Yamalarymda haýsy dürli goldawlar bolup biler?
HEATSEAL: Demir üçin başga bir söz.Öýüňizi demir ulanyp, eşigiňizi geýmäge mümkinçilik berýär.Patch ulanylandan soň eşigiňizi 50-80 gezekden gowrak ýuwmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, gyzdyryjy enjamy diňe tikmezden ozal ýerleşdirmek üçin ulanmak, soňra bolsa ýamanyň üstünde birnäçe bellik tikişleri bilen yzarlamak maslahat berilýär. has uzyn ýerde.BELLIK: atylylyk neýlona ýapyşmaz. WELCRO: Bir (çeňňek) ýa-da iki tarapam barmy?

ADHESIVE: Bu gabyk we ýamany saklamak üçin taýak, ýekeje çäre üçin ýer.Maşyn ýuwmak üçin saklanmaz.Yamyňyzyň hemişelik ýerinde galmagyny isleseňiz, ýylylyk möhüri ýa-da plastmassa bilen gidiň we ýamalaryňyzy tikiň.


  • Öňki:
  • Indiki: