Karton asma bellik geýim esbaplary Egin-eşik kagyzy asma

Gysga düşündiriş:

Kagyz asylgy belligi, köplenç şahsylaşdyrylan mazmuny, özboluşly marka ady we nyşany bolan egin-eşik pudaklarynda aňladylýar.Şekilleri dürli-dürli.Ora-da gönüburçly, ýa-da tegelek we ýürek ýaly başga döredijilik şekilleri.Näme isleýärsiňiz, näme döredýäris.Diňe bize ýokary çözgütli suratlary ýa-da dizaýny iberiň.

Kagyz ýazgylary sumkalar, egin-eşikler, aýakgaplar, futbolka we ş.m. üçin iň amatlydyr. Kagyz ýazgylarynyň aýratyn reňkini berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Isleýän önümlerimizi dizaýn edip bilersiňizmi?

Elbetde edip bilersiňiz.Dizaýn talaplaryňyzy aýdyň.Siziň talaplaryňyza görä çeper eserler taýýarlarys we mugt dizaýn we tehniki goldaw bereris.Gowy pikiriňize düşüniň.

Yamalarymy almak üçin näçe wagt gerek bolar?

Deri ýamalar üçin adaty öwrümimiz, Mockup tassyklamasyndan 1-2 hepde.Sargydyňyz işlenip, tassyklanylandan soň, häzirki önümçilik meýilnamamyzdan ugur alyp, takmynan gämi senesi berler.Gyssagly sargyt bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýärisinfo@sanhow.com.

Önümleriňizde ýa-da paketiňizde çap ediljek logotipimiz ýa-da kompaniýa maglumatlarymyz bolup bilermi?

Elbetde.Olary önümleriňizde gyzgyn möhürlemek, çap etmek, nagyşlamak, UV örtük, ýüpek ekranly çap etmek ýa-da bellik goýmak arkaly görkezip bolýar.

Nädip sargyt etmeli?

Satyn alma sargydyňyzy bize e-poçta bilen ibermegiňizi haýyş edýäris, ýa-da tassyklamak üçin size proforma faktura iberip bileris.Aşakdaky ýaly maglumat gerek.

1. Haryt maglumatlary: mukdary, spesifikasiýasy (Ölçegi, material, tehnologiýa we gaplama talaplary we ş.m.).

2. ippingükleme maglumatlary: Kompaniýanyňyzyň ady, Telefon we faks belgisi, Salgy, niýetlenen port.

Adaty kagyz ölçegi nähili?

Tegelek, inedördül, dik gönüburçluk we altyburç şekilli boýy 2,5 töweregi.
Gorizontal uzyn şekiller üçin 2 töweregi.
Dürli ululyk isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Şekil salgylanmasy

Şekil salgylanmasy

Galyňlyk

Galyňlyk

Ölçegi

Ölçegler

Kagyz materialy

1. Örtülen kagyz
2. Piliory kartoçkasy
3. Gara karton

4. Kagyz kagyzy
5. Pagta kagyzy
6. Kanwas

7. Kükürt
8. PVC kartoçka
9. Vanil kagyzy

Tag eşigini asyň4

Patch senetleri

1. Gyzgyn möhürleme
2. Karz berildi
3. nagyşlanan

4. Mat laminasiýa
5. ossalpyldawuk laminasiýa
6. Spot UV

Tag eşigini asyň

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, ähli patch ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.

Sargyt etmek üçin ädimler

Customörite patch üçin has giňişleýin maglumat bermek üçin aşakdaky jikme-jiklikleri haýyş edýäris:
1. Kagyz materialy
2. Kagyz reňki
3. Kagyz goldawy haýyşy
4. Kagyz senetleri
5. Kagyz ölçegi
6. Mukdar

Logotip talaby

E-poçta goldawymyza .PNG, .AI, .EPS ýa-da .SVG formatda logotip iberiňinfo @ sanhow.com


  • Öňki:
  • Indiki: